VERTYBĖS
 
„Niekada savęs negailėk kitiems …“
skaidrumas, veiksmingumas, kokybė ir socialinis teisingumas
                                                                                                       Kun. Kastytis Ramanauskas
 
 
 

VIZIJA

Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis – institucija, siekianti tapti mikrorajono sociokultūriniu centru, atviru pokyčiams, kurios ugdymo pagrindas – tautinių bei dvasinių vertybių integracija į vaiko ugdymo(si) procesą.

 

MISIJA

Lopšelis-darželis siekia įgyvendinti valstybės skirtą užsakymą – ugdyti ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiką, puoselėjant jo galias, lemiančias vaiko asmenybės brandą bei sėkmingą integraciją į visuomenę.