ŠVIETIMO UGDYMO PROGRAMOS

Lopšelis – darželis vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas:

  1. Įstaigos programa ,,Mažųjų chrestomatija‘‘, 2007 m.
  2. Bendroji priešmokyklinio ugdymo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m.
  3. Socialinių įgūdžių programa ,,Zipio draugai‘‘.

 

Įgyvendinant programas vadovaujasi  ,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu‘‘, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2014 m., ,,Ikimokyklinio amžiaus rekomendacijomis‘‘,  patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2015 m.

Atsižvelgiant į katalikišką ugdymo kryptį, dvasinis ugdymas integruojamas į ugdymo procesą.

Įstaigos bendruomenė dalyvauja Respublikiniame sveikatą stiprinančių mokyklų projekte ,,Sveika mokykla‘‘, asociacijoje ,,Sveikatos želmenėliai‘‘.

Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis bendradarbiauja su Panevėžio Gamtos mokykla, Sausio 13-osios brolijos Panevėžio skyriumi, Marijonų mikrorajono vietos bendruomene, K. Paltaroko gimnazija, A. Lipniūno, ,,Aušros‘‘ progimnazijomis, ,,Sigutės‘‘, ,,Gintarėlio‘‘  lopšeliais-darželiais, Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės – Bitės viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros centru,  Panevėžio vyskupijos kurija, katalikų bažnyčios institucijomis, sveikatos, kultūros, švietimo, teisėsaugos institucijomis , Vaiko teisių apsaugos tarnyba ir kt.