ugdymo_programa

 

 

 

 

 

 

PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO IKIMOKYKLINIO 

UGDYMO PROGRAMA

parsisiųsti MS Word formatu

 

Priešmokyklinio ugdymo programos

Bendroji priešmokyklinio ugdymo programa

https://www.smm.lt/uploads/documents/Prie%C5%A1mokyklinio%20ugdymo%20bendroji%20programa(3).pdf

Priešmokyklinio ugdymo programa ,,OPA-PA“ (informacija apie programą)

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/specialistams/priesmokyklinio-ugdymo-priemoniu-komplekto-opa-pa-derme-su-naujaja-priesmokyklinio-ugdymo-bendraja-programa/20547 

 

FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO ŠVIETIMO UGDYMO PROGRAMOS

Lopšelis-darželis vykdo neformaliojo (ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio) ugdymo programas:

 • Ikimokyklinio ugdymo programa „Mažųjų chrestomatija“, 2007.
 • Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa, patvirtinta švietimo ir mokslo ministro 2002m. birželio 24d. įsakymu Nr. 1147, Vilnius, 2003.
 • Priešmokyklinio ugdymo standartas, patvirtintas švietimo ir mokslo ministro 2003 m. liepos 9d. įsakymu Nr. ISAK-1015, Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosios programos ir išsilavinimo standartai. Priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis ugdymas, Vilnius, 2003.
 • Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas švietimo ir mokslo ministro 2005m. birželio 22d. įsakymu Nr. ISAK-1180 (Žin., 2005 Nr. 84-3118).
 • Priešmokyklinio ugdymo priemonės samprata, patvirtinta švietimo ir mokslo ministro 2003m. spalio 15d. įsakymu Nr. ISAK-1434 (Žin., 2003, 101-4566).

Atsižvelgiant į katalikišką įstaigos ugdymo kryptį, dvasinis ugdymas integruojamas į ugdymo procesą.

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas remiantis šiomis ugdymo programomis:

 • Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa.
 • Priešmokyklinio ugdymo standartai.
 • Individuali ugdymo programa „Mažųjų chrestomatija“; „Mažais žingsneliais į žinių pasaulį“.
 • Tarptautinė programa „Zipio draugai“.

 

PROJEKTINĖ VEIKLA

Įstaiga rengia ir organizuoja projektus bei aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose:

 • tarptautiniame ES projekte „A caravane of joy, friendship, and creativity” (Džiaugsmo, draugystės ir kūrybos karavanas) (sutartis);
 • tarptautiniame projekte „Zipio draugai” (sutartis).
 • tarptautiniame projekte „Sveika mokykla” (pažyma).

 

Įstaiga parengė projektą „Tėviškės langas – 2“ ir laimėjo finansavimą. Projektas įvykdytas 2009 m.

Darželio bendruomenė dalyvauja kituose projektuose: projektai su „Aušros“ vidurine mokykla, „Sigutės“ lopšeliu-darželiu; projektai su Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros centru ir kt.

Lopšelis-darželis bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis – sveikatos, kultūros, švietimo, teisėsaugos institucijomis, Panevėžio vyskupijos kurija, katalikų bažnyčios institucijomis, Vaiko teisių apsaugos tarnyba ir kt.), palaiko ryšius su užsienio, respublikos ir miesto katalikiškos krypties lopšeliais-darželiais, yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartis su Panevėžio kolegija, Pedagogų švietimo centru ir kt. Įstaiga bendradarbiauja su VPU ir ŠU mokslininkais.