STRATEGINIAI TIKSLAI:
 • Užtikrinti ugdymo turinio kaitą atitinkančius šiuolaikinius ugdymo tikslus ir uždavinius.
 • Tenkinti individualius vaiko saugumo, emocinius, fizinius ir socialinius poreikius.
 • Tobulinti vidaus ir išorės ryšius, komunikacinę sistemą.
 
 
METŲ VEIKLOS TIKSLAI:
 • Atnaujinti lopšelio-darželio personalo kvalifikacijos tobulinimo sistemą.
 • Sukonkretinti ikimokyklinio, priešmokyklinio, specialistų ugdymo turinio ir kasdienės veiklos planavimo tvarką.
 • Užtikrinti vaikų sveikatos priežiūrą ir tobulinti vaikų sveikatos priežiūros įstaigoje sistemą.
 • Analizuoti mokyklos veiklos ir valdymo išteklių būklę.
 • Tobulinti vidaus ir išorės ryšius.
 
 
METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI:
 • Atlikti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo analizę ir įvertinti poreikį.
 • Parengti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo tvarką.
 • Skatinti pedagoginį personalą iniciatyviai veiklai ir tobulėjimui.
 • Tobulinti ugdomosios veiklos planavimą.
 • Tobulinti ugdomosios veiklos planavimo kontrolės sistemą.
 • Atlikti vaikų sveikatos dokumentų analizę.
 • Ugdyti vaikų sveikos gyvensenos įpročius, atliepiant individualius jų poreikius.
 • Stiprinti personalo veiklos dokumentų apskaitą ir kontrolę.
 • Analizuoti įstaigos išteklių valdymo strategiją.
 • Palaikyti ryšius su šalies ir užsienio partneriais.
 • Pasirengti ir organizuoti lopšelio-darželio veiklos 50-mečio renginius.