Panevėžio kunigo Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis įsteigtas 1961 01 03 buvusioje marijonų vienuolyno žemėje. Tuo metu jis vadinosi 13-asis vaikų darželis „Eglutė“. Švietimo skyriaus vedėjo 1992 09 25  įsakymu Nr. 71 reorganizuotas į 13-ąjį katalikiškąjį vaikų darželį „Eglutė“. 1996 06 26 įsakymu Nr. 237 Panevėžio vyskupijos Vyskupas Juozas Preikšas suteikė įstaigai katalikiškojo vaikų darželio statusą. Panevėžio miesto tarybos 1998 05 28 sprendimu Nr. 14-18 lopšeliui-darželiui „Eglutė" suteiktas buvusio įstaigos globėjo kunigo, vienuolio marijono Kastyčio Ramanausko vardas. Šviesaus atminimo kunigas, vienuolis marijonas Kastytis Ramanauskas nuo įstaigos reorganizavimo datos, tai yra 1992 09 25 iki mirties 1996 05 16 buvo įstaigos Dvasios Tėvelis. Nuo 1988 m. (Švietimo skyriaus vedėjo 1988-03-18 įsakymu Nr. 115-K) vadovauja direktorė Dalia Pakėnienė. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 1-33-7 „Dėl lopšelio-darželio „Žiburėlis“ ir Kastyčio Ramanausko lopšelio-darželio reorganizavimo į Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelį-darželį, savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. 1-34-3  2.18, 2.30 papunkčių pripažinimo netekusiais galios“ nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. lopšelis-darželis „Žiburėlis“ buvo prijungtas prie Kastyčio Ramanausko lopšelio-darželio.

Savo veikloje darželis remiasi krikščioniškosios pedagogikos principais. Suteikia ugdymo galimybes vaikams iš šeimų, pripažįstančių katalikų tikybą, arba šeimų, kurios neprieštarauja įstaigos pakraipai.

2010–2011 metais Panevėžio miesto savivaldybė yra numačiusi lopšelio-darželio pastato rekonstravimą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (ar) valstybės biudžeto lėšų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją.

VĖLIAVA EMBLEMA ĮSTAIGOS GIESMĖ GLOBĖJAS
veliava
emblema
Autorė Dalia Pakėnienė
O Marija, Lietuvos globėja,
Mylėki mūsų įstaigos vaikus,
Meiliai užjauski, širdingai glauski
Po tavo kojom puolančius mažus.
 
Tikėjimo medis šaknis jau leidžia:
Rankas jie maldai sudeda kasdien,
"Sveika Marija" tavęs jie šaukias,
Tu jų paguoda ir viltis.
 
Marija švenčiausia, Marija skaisčiausia,
Išgirski maldą klūpančių vaikų.
Gelbėk jų sielas nuo melo, blogio,
Suteik stiprybės jų geriems darbams.
 
Žodžiai Dalios Pakėnienės
ramanauskas
A.A kun.Kastytis Ramanauskas MIC 1992–1996 m. buvo lopšelio-darželio dvasinis globėjas.
Po jo mirties lopšelis-darželis pavadintas jo vardu.