Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (kurį  galite rasti čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.411986/asr ) 

 

Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312, pakeitimo

 

KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL 2017 M. KOVO 14 D. ĮSAKYMU NR. V-1-29 PATVIRTINTO MAITINIMO ORGANIZAVIMO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELYJE-DARŽELYJE TVARKOS APRAŠO DALINIO PAKEITIMO 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. V-1-58c Panevėžys

 

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. 1-33-7 1.3 PAPUNKČIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 2014 m. gegužės 29 d. Nr. 1-167, Panevėžys

 

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO MIESTO IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ VAIKŲ REGISTRACIJOS IR EILIŲ SUDARYMO TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018 M. VASARIO 2 D. ĮSAKYMU NR. A-84(4.1E), PAKEITIMO

 

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 23 D. SPRENDIMU NR. 1-312, PAKEITIMO 2018 m. spalio 25 d. Nr. 1-324 Panevėžys

 

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 23 D. SPRENDIMU NR. 1-312, PAKEITIMO 2017 m. balandžio 28 d. Nr. 1-160 Panevėžys

 

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO MIESTO IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ VAIKŲ REGISTRACIJOS IR EILIŲ SUDARYMO TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018 M. VASARIO 2 D. ĮSAKYMU NR. A-84(4.1E), PAKEITIMO

 

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ DARBO 2019 METŲ VASAROS METU

 

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 23 D. SPRENDIMU NR. 1-312, PAKEITIMO 2018 m. spalio 25 d. Nr. 1-324, Panevėžys

 

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBos SPRENDIMAS DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ GRUPES UGDYTIS PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMU NR.1-424, PAKEITIMO 2018 m. rugsėjo 27 d. Nr. 1-290 Panevėžys

 

ŠEIMŲ, AUGINANČIŲ VAIKUS SU SUNKIA NEGALIA, SOCIALINIO SAUGUMO STIPRINIMO PRITAIKANT BŪSTĄ IR GYVENAMĄJĄ APLINKĄ 2018 METAIS TVARKOS APRAŠAS

 

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ GRUPES UGDYTIS PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMU NR. 1-424, PAKEITIMO 2015 m. sausio 29 d. Nr. 1-8 Panevėžys

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

RAŠTAS DĖL KEIČIAMO BRANDUMO MOKYKLAI VERTINIMO