Skelbiama atranka logopedo pareigoms užimti

Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis skelbia atranką laisvai logopedo darbo vietai 1 etatu. Sutartis neterminuota.

 

  1. Pareigybės lygis – A2.
  2. Pareigybės paskirtis – įvertinti vaikų kalbos raidą, kalbos varotojimo ir kalbėjimo įgūdžius, artikuliacinio aparato būklę ir nustatyti sutrikimų pobūdį, individualius specialiuosius ugdymosi poreikius, parengti vertinimo išvadas, rekomendacijas ugdymui (si) ir logopedinei pagalbai ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje. Logopedas atsako už darbe naudojamų metodų pasirinkimą ir korektišką jų panaudojimą, duomenų apie vaiką konfidencialumą, komandinį darbą su Kastyčio Ramanausko lopšelio-darželio pagalbos vaikui specialistais (specialiuoju pedagogu-logopedu, psichologu, socialiniu pedagogu). Vertina kalbos ugdymo rezultatus, su jais supažindina vaikų tėvus, pedagogus, švietimo pagalbos specialistus, vykdo vaikų sutrikusios kalbos funkcijų korekciją, rengia dokumentus pedagoginiam vertinimui Pedagoginėje-psichologinėje tarnyboje, dirba lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisijoje.

Reikalavimai:

  1. Turėti aukštąjį universitetinį pedagoginį išsilavinimą, logopedo kvalifikaciją.
  2. Turėti logopedo darbo patirtį švietimo įstaigoje (privalumas).
  3. Būti susipažinusiam su švietimo pagalbą reglamentuojančiais dokumentais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles.
  4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti ataskaitas, savarankiškai planuoti darbus, organizuoti savo veiklą.

 

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
  3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
  4. Gyvenimo aprašymą (CV).

 

Dokumentai priimami iki lapkričio 12 d. (įskaitytinai) adresu Vilties 18A (I korpusas), Panevėžys, LT-35169. Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu (šiuo būdu pateikiamos dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro).

 

Kandidatų atrankos būdas – pokalbis žodžiu.

 

Išsamesnė informacija teikiama telefonu

Pokalbis su pretendentais vyks lapkričio 13 d.  (11.00-12.00 val.)

 

Dokumentus priima lopšelio-darželio sekretorius darbo laiku: pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8 val. iki 17.00 val., penktadieniais – nuo 8.00 iki 16.00 val.