VAIKŲ PRIĖMIMO TVARKA

 1. Vaikai į lopšelį-darželį priimami Panevėžio miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
 2. Su tėvais (globėjais, rūpintojais) sudaroma rašytinė sutartis, pagal kurią lopšeliui-darželiui atstovauja direktorius , o vaikui – tėvai (globėjai, rūpintojai).
 3. Vaikų grupės komplektuojamos kasmet iki mokslo metų pradžios steigėjo nustatyta tvarka. Esant laisvų vietų, grupės gali būti komplektuojamos visus metus.
 4. Direktoriaus įsakymu vaikas išbraukiamas iš lopšelio-darželio sąrašų, tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus prašymą ir visiškai  atsiskaičius už vaiko išlaikymą  lopšelyje-darželyje. 

 

DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ GRUPES UGDYTIS PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠAS

MOKESTIS UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ĮSTAIGOJE: 

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 23 D. SPRENDIMU NR. 1-312, PAKEITIMO

 

2019 m. rugpjūčio 6 d. Nr. TSP-311

Panevėžys

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 11 dalimi ir atsižvelgdama į darbo grupės, sudarytos Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. A-392, nutarimą, Panevėžio miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312, taip:

 1. Panaikinti 4 punktą.
 2. 5 punkte išbraukti žodžius „komunalinėms paslaugoms“, vietoj žodžių „darbo dieną“ įrašyti žodžius „darbo mėnesį“.
 3. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

„7. Mokestį už maitinimą tėvai moka 100 proc. nustatytos 1 (vieno), 2 (dviejų), 3 (trijų) arba 4 (keturių) kartų per dieną maitinimo normos už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną:

 

Grupės pavadinimas

Pusryčių mokestis,

Eur

Pietų mokestis,

Eur

Vakarienės mokestis,

Eur

Naktipiečių*

mokestis,

Eur

2 kartų maitinimo

mokestis,

Eur

3 kartų maitinimo

mokestis,

Eur

4 kartų maitinimo

mokestis,

Eur

Lopšelio grupė, spec. lopšelio grupė, 24 val. lopšelio grupė, 24 val. spec. lopšelio grupė

0,48

1,03

0,48

0,44

1,51

1,99

2,43

Darželio grupė, spec. darželio grupė, 24 val. darželio grupė, 24 val. spec. darželio grupė

0,54

1,18

0,54

0,46

1,72

2,26

2,73

Priešmokyklinė grupė, spec. Priešmokyklinė grupė

0,54

1,18

0,54

 

1,72

2,26

 

* Naktipiečiai taikomi 12 ir daugiau valandų grupėse“

 

 1. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

„9. Už kiekvieną mėnesį nustatomas 11,50 Eur mokestis įstaigos reikmėms. Šis mokestis netaikomas įstaigose, kuriose vasaros laikotarpiu nevykdoma veikla.“

 1. Pakeisti 11.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„11.4. vaikams, kurių vienas iš tėvų atlieka privalomąją karinę tarnybą.“

 1. Pakeisti 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

„12. Kai vaikas nelanko įstaigos, mokestis už maitinimą yra nemokamas.“

 1. Pakeisti 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

„Tėvai dėl lankančio vaiko maitinimo privalo pranešti įstaigai apie neatvykimą iki 9.00 val.“

 1. Panaikinti 23 punktą.
 2. Nustatyti, kad šio sprendimo 4, 5, 6, 7 ir 8 punktai įsigalioja nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.
 3. Nustatyti, kad šio sprendimo 1, 2 ir 3 punktai įsigalioja nuo 2020 m. sausio 1 d

 

Savivaldybės meras                                                                              Rytis Mykolas Račkauskas

 

 

MOKESTIS UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELYJE DARŽELYJE

Pagal Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 16 d. sprendimą Nr. TSP-311  „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23d. sprendimu Nr. 1-312, pakeitimo” 

Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelio-darželio mokesčiai už maitinimą ir vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo mokykloje (vadovaujantis Panevėžio miesto Savivaldybės Tarybos 2019-08-16 sprendimu Nr. TSP-311)

Amžiaus grupė

Maitinimų skaičius, kaina Eur.

Darbo dienų skaičius

20

21

22

Maitinimų skaičius

Kaina

Mitybos lėšos

Įstaigos lėšos

Viso

Mitybos lėšos

Įstaigos lėšos

Viso

Mitybos lėšos

Įstaigos lėšos

Viso

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Lopšelio

1  pietūs

1,03

20,60

11,50

32,10

21,63

11,50

33,13

22,66

11,50

34,16

2 pietūs+ pusryčiai/vakarienė

1,51

30,20

11,50

41,70

31,71

11,50

43,21

33,22

11,50

44,72

3 pusryčiai, pietūs, vakarienė

1,99

39,80

11,50

51,30

41,79

11,50

53,29

43,78

11,50

55,28

Darželio,

priešmokyklinė

1  pietūs

1,18

23,60

11,50

35,10

24,78

11,50

36,28

25,96

11,50

37,46

2 pietūs+ pusryčiai/vakarienė

1,72

34,40

11,50

45,90

36,12

11,50

47,62

37,84

11,50

49,34

3 pusryčiai, pietūs, vakarienė

2,26

45,20

11,50

56,70

47,46

11,50

58,96

49,72

11,50

61,22