Naujienos

Skelbiama atranka logopedo pareigoms užimti

Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis skelbia atranką laisvai logopedo darbo vietai 1 etatu. Sutartis neterminuota.

 

  1. Pareigybės lygis – A2.
  2. Pareigybės paskirtis – įvertinti vaikų kalbos raidą, kalbos varotojimo ir kalbėjimo įgūdžius, artikuliacinio aparato būklę ir nustatyti sutrikimų pobūdį, individualius specialiuosius ugdymosi poreikius, parengti vertinimo išvadas, rekomendacijas ugdymui (si) ir logopedinei pagalbai ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje. Logopedas atsako už darbe naudojamų metodų pasirinkimą ir korektišką jų panaudojimą, duomenų apie vaiką konfidencialumą, komandinį darbą su Kastyčio Ramanausko lopšelio-darželio pagalbos vaikui specialistais (specialiuoju pedagogu-logopedu, psichologu, socialiniu pedagogu). Vertina kalbos ugdymo rezultatus, su jais supažindina vaikų tėvus, pedagogus, švietimo pagalbos specialistus, vykdo vaikų sutrikusios kalbos funkcijų korekciją, rengia dokumentus pedagoginiam vertinimui Pedagoginėje-psichologinėje tarnyboje, dirba lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisijoje.

Reikalavimai:

  1. Turėti aukštąjį universitetinį pedagoginį išsilavinimą, logopedo kvalifikaciją.
  2. Turėti logopedo darbo patirtį švietimo įstaigoje (privalumas).
  3. Būti susipažinusiam su švietimo pagalbą reglamentuojančiais dokumentais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles.
  4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti ataskaitas, savarankiškai planuoti darbus, organizuoti savo veiklą.

 

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
  3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
  4. Gyvenimo aprašymą (CV).

 

Dokumentai priimami iki lapkričio 12 d. (įskaitytinai) adresu Vilties 18A (I korpusas), Panevėžys, LT-35169. Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu (šiuo būdu pateikiamos dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro).

 

Kandidatų atrankos būdas – pokalbis žodžiu.

 

Išsamesnė informacija teikiama telefonu

Pokalbis su pretendentais vyks lapkričio 13 d.  (11.00-12.00 val.)

 

Dokumentus priima lopšelio-darželio sekretorius darbo laiku: pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8 val. iki 17.00 val., penktadieniais – nuo 8.00 iki 16.00 val.

Atkreipiame dėmesį!

Vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro atlikta apklausa „Dėl ugdymo organizavimo būtinųjų sąlygų laikymosi ugdymo įstaigose“, ikimokyklinio ugdymo mokyklose dar reikia stiprinti COVID – 19 prevencijos aspektą šį:

1. Atstumo ir grupių izoliacijos laikymosi (uždarose patalpose tarp darbuotojų ir visų lankytojų turi būti išlaikomas dviejų metrų atstumas arba dėvimos veido apsaugos priemonės; skirtingoms grupėms priskirti atskiri judėjimo maršrutai; uždarose patalpose renginiai ir bendros veiklos kelioms vaikų grupėms turi būti neorganizuojamos; turi būti maksimaliai naudojamasi galimybe veiklas organizuoti lauke; mokymo priemones privalu nuvalyti dezinfekuoti po kiekvieno panaudojimo; maitinimas neorganizuojamas švediško stalo principu; derinamas veiklų laikas siekiant atskirti skirtingose grupėse ugdomų vaikų srautus ir pan.).

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO –VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ, 2020 m. birželio 16 d. Nr. V-1487, Vilnius

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO –VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO

Respublikinė kūrybinių darbų paroda” „Graži tu mūsų, brangi Tėvyne…“ ,

Respublikinė kūrybinių darbų paroda” „Graži tu mūsų, brangi Tėvyne…“ , skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui paminėti.

Tikslas: Puoselėti vaikų tautinę ir pilietinę savimonę, skatinti kūrybiškumą, meninį supratimą.

Parodoje dalyvavo 12 šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklų bendruomenių. Dalyviai kūrė erdvines figūras arba paveikslus iš plastilino, modelino, molio, įvairios tešlos.

Kūrybinių darbų nuotraukų paroda turėjo būti eksponuojama Panevėžio miesto Šiaurinėje bibliotekoje 2020-04-14 – 2020-04-30 ir Panevėžio pedagogų Švietimo centre. Dėl karantino paroda atidedama vėlesniam laikotarpiui.