Naujienos

1 2 3 8

Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms eiti.

Darbo krūvis – 36 val. per savaitę (1 etatas).

Mokytojo pareigybės lygis – A2 (terminuota sutartis).

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam mokytojui:

  1. turi būti baigęs ikimokyklinio ugdymo pedagogų rengimo programą (įgytas aukštasis ar aukštesnysis iki 2009 metų, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų, pedagoginis išsilavinimas). Turi būti įgijęs ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojo (auklėtojo) profesinę kvalifikaciją ir pedagoginės krypties kvalifikacinę kategoriją;
  2. privalo būti išklausęs specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursą (ne mažiau kaip 60 valandų, 2 studijų kreditų, pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą programą (2007-12-18 įsakymas Nr. ISAK-2481);
  3. turi turėti skaitmeninio raštingumo žinių, gebėjimų ir supratimo šiose informacinių technologijų srityse: informacijos valdymo, komunikavimo, skaitmeninio mokymo ir mokymosi, informacijos valdymo saugumo (išklausytas ne mažesnės kaip 40 valandų technologinės ir 40 valandų edukologijos dalies kursas, 3 studijų kreditai);
  4. privalo gerai mokėti lietuvių kalbą (išklausytas valstybinės kalbos kultūros 22 val. kursas, 1 studijų kreditas);
  5. kiti specialieji reikalavimai: išmanyti ikimokyklinio amžiaus vaikų raidos ypatumus, ugdymo(si) technologijas, būdus, formas, metodus, gebėti juos taikyti praktikoje; gebėti dirbti su elektroniniu dienynu, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje, rengti ir įgyvendinti projektus.

 

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1) prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

3) išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

4) pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

5) gyvenimo aprašymą;

6) galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. XIII-198 valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymu su vėlesniais pakeitimais, priklausomai nuo pedagogo darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos.

 

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai arba atsiunčia registruotu laišku. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną. Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis). 

Numatoma įdarbinimo data nuo 2022-01-17 d.

 

Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami į pokalbį.

 

Informaciją apie asmens duomenų tvarkymą rasite ČIA.

 

Dokumentai priimami iki sausio 12 d. darbo dienomis nuo 9 iki 16 val. (adresu Vilties g. 18A).

 Pokalbis su pakviestais pretendentais sausio 14 d. 10 val.

 

Daugiau informacijos tel. (8 45) 465 947. 

 

PADĖKA

Bendruomenės vardu noriu padėkoti tėvams, darbuotojams, kurie 1,2% savo pajamų mokesčio pervedė įstaigai. Jūsų gera valia gavome 892,50 Eur paramos. Nuoširdžiai Jums AČIŪ! Ši finansinė parama – galimybė gerinti ugdymo kokybę, atnaujinti, modernizuoti edukacines ir poilsio aplinkas. Paramos lėšos bus panaudotos atsižvelgiant į įstaigos prioritetus, poreikius. Ataskaita apie lėšų panaudojimą bus pateikta mūsų lopšelio-darželio internetinėje svetainėje: https://kun.ramanauskodarzelis.lt/

Lopšelį-darželį lanko 170 vaikučių, įstaigoje dirba 51 darbuotojas.

 

Pagarbiai Kastyčio Ramanausko lopšelio-darželio direktorė Dalia Pakėnienė

1 2 3 8