COVID-19

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos dirba mišriu būdu

Šalyje įsigaliojus griežtesnėms karantino sąlygoms, ugdymo nesustabdė nė viena Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo įstaiga. Darbas perorganizuotas taip, kad ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas būtų teikiamas ir kontaktiniu, ir nuotoliniu būdais.

Tėvai, atsakingai įvertinę esamą situaciją, sąmoningai ir savarankiškai apsisprendė dėl vaikų nevedimo į ugdymo įstaigas šiuo laikotarpiu. Vadovaujantis įstaigų pateiktais duomenimis nuo šiandien jas lanko tik apie 30 proc. vaikų, kurių tėvai neturi galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Daugelyje ugdymo įstaigų stengiamasi išlaikyti esamą grupių skaičių, užtikrinama, kad jose būtų minimalus vaikų skaičius. Tik tose įstaigose, kur situacija yra sudėtinga – serga arba į saviizoliaciją yra išėję ne maža dalis pedagogų, ieškoma sprendimų suderinus su Švietimo skyriumi bei su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru. Sutikus tėvams laikinai koreguojamas ugdymo paslaugų įgyvendinimas: keičiamas nustatytas ugdymo paslaugų teikimo pradžios ir pabaigos laikas, priimami kiti aktualūs ugdymo paslaugų ir darbo tvarkos organizavimo sprendimai. Nuotolinis ugdymas užtikrinamas ir vaikams, kurie yra saviizoliacijoje dėl grupėje taikomo infekcijų plitimą ribojančio režimo ar dėl galimo kontakto su sergančiuoju.

Ugdymo reikmėms taikomas mokestis yra mokamas, kadangi ugdymo paslaugos nėra sustabdytos, o tėvams tik rekomenduojama nevesti vaikų. Mokestis nėra imamas tik tiems ugdytiniams, kurių grupėse Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sustabdyta švietimo veikla ir taikomas infekcijų plitimą ribojantis režimas.

Komunikacijos skyrius 

Informacija apie švietimo įstaigų darbą nuo gruodžio 16 d.

SVARBU!

Nuo 2020-12-02 d. iki 2020-12-15 d.  “Lašiukų” grupėje stabdoma švietimo veikla dėl susirgusio ugdytinio Covid-19 ir susirgimo išplitimo pavojaus.

Pridedamas iš NVSC  Panevėžio departamento  gautas raštas  dėl švietimo ribojimo. Atsisiųsti

 

Svarbu!

Nuo 2020-10-30 d. iki 2020-11-12 d.  “Gerumo mokyklėlės” grupėje stabdoma švietimo veikla dėl susirgusio darbuotojo Covid-19 ir susirgimo išplitimo pavojaus.

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl švietimo ribojimo. Atsisiųsti

SVARBU!

 

V-1-170 UGDYMO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU PRIEMONIŲ PLANAS

 

V-1-170 DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA esant COVID-19

 

Vyriausybės sprendimas 2020-11-04 Nr.1226

 

Raštas_dėl ugdymo proceso organizavimo karantino laikotarpiu

 

DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PAPILDOMŲ PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ TAIKYMO PANEVĖŽIO MIESTO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE

Vyriausybės nutarimas Nr.1185

 

Ugdymo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

 

KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ PLANAS COVID-19

 

PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO ALGORITMAI KAIP ELGTIS COVID- 19 METU

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ 2020 m. lapkričio 6 d. Nr. V-2543 Vilnius