admin

1 2 3 7

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos dirba mišriu būdu

Šalyje įsigaliojus griežtesnėms karantino sąlygoms, ugdymo nesustabdė nė viena Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo įstaiga. Darbas perorganizuotas taip, kad ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas būtų teikiamas ir kontaktiniu, ir nuotoliniu būdais.

Tėvai, atsakingai įvertinę esamą situaciją, sąmoningai ir savarankiškai apsisprendė dėl vaikų nevedimo į ugdymo įstaigas šiuo laikotarpiu. Vadovaujantis įstaigų pateiktais duomenimis nuo šiandien jas lanko tik apie 30 proc. vaikų, kurių tėvai neturi galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Daugelyje ugdymo įstaigų stengiamasi išlaikyti esamą grupių skaičių, užtikrinama, kad jose būtų minimalus vaikų skaičius. Tik tose įstaigose, kur situacija yra sudėtinga – serga arba į saviizoliaciją yra išėję ne maža dalis pedagogų, ieškoma sprendimų suderinus su Švietimo skyriumi bei su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru. Sutikus tėvams laikinai koreguojamas ugdymo paslaugų įgyvendinimas: keičiamas nustatytas ugdymo paslaugų teikimo pradžios ir pabaigos laikas, priimami kiti aktualūs ugdymo paslaugų ir darbo tvarkos organizavimo sprendimai. Nuotolinis ugdymas užtikrinamas ir vaikams, kurie yra saviizoliacijoje dėl grupėje taikomo infekcijų plitimą ribojančio režimo ar dėl galimo kontakto su sergančiuoju.

Ugdymo reikmėms taikomas mokestis yra mokamas, kadangi ugdymo paslaugos nėra sustabdytos, o tėvams tik rekomenduojama nevesti vaikų. Mokestis nėra imamas tik tiems ugdytiniams, kurių grupėse Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sustabdyta švietimo veikla ir taikomas infekcijų plitimą ribojantis režimas.

Komunikacijos skyrius 

Informacija apie švietimo įstaigų darbą nuo gruodžio 16 d.

SVARBU!

Nuo 2020-12-02 d. iki 2020-12-15 d.  “Lašiukų” grupėje stabdoma švietimo veikla dėl susirgusio ugdytinio Covid-19 ir susirgimo išplitimo pavojaus.

Pridedamas iš NVSC  Panevėžio departamento  gautas raštas  dėl švietimo ribojimo. Atsisiųsti

 

Svarbu!

Nuo 2020-10-30 d. iki 2020-11-12 d.  “Gerumo mokyklėlės” grupėje stabdoma švietimo veikla dėl susirgusio darbuotojo Covid-19 ir susirgimo išplitimo pavojaus.

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl švietimo ribojimo. Atsisiųsti

Skelbiama atranka logopedo pareigoms užimti

Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis skelbia atranką laisvai logopedo darbo vietai 1 etatu. Sutartis neterminuota.

 

  1. Pareigybės lygis – A2.
  2. Pareigybės paskirtis – įvertinti vaikų kalbos raidą, kalbos varotojimo ir kalbėjimo įgūdžius, artikuliacinio aparato būklę ir nustatyti sutrikimų pobūdį, individualius specialiuosius ugdymosi poreikius, parengti vertinimo išvadas, rekomendacijas ugdymui (si) ir logopedinei pagalbai ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje. Logopedas atsako už darbe naudojamų metodų pasirinkimą ir korektišką jų panaudojimą, duomenų apie vaiką konfidencialumą, komandinį darbą su Kastyčio Ramanausko lopšelio-darželio pagalbos vaikui specialistais (specialiuoju pedagogu-logopedu, psichologu, socialiniu pedagogu). Vertina kalbos ugdymo rezultatus, su jais supažindina vaikų tėvus, pedagogus, švietimo pagalbos specialistus, vykdo vaikų sutrikusios kalbos funkcijų korekciją, rengia dokumentus pedagoginiam vertinimui Pedagoginėje-psichologinėje tarnyboje, dirba lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisijoje.

Reikalavimai:

  1. Turėti aukštąjį universitetinį pedagoginį išsilavinimą, logopedo kvalifikaciją.
  2. Turėti logopedo darbo patirtį švietimo įstaigoje (privalumas).
  3. Būti susipažinusiam su švietimo pagalbą reglamentuojančiais dokumentais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles.
  4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti ataskaitas, savarankiškai planuoti darbus, organizuoti savo veiklą.

 

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
  3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
  4. Gyvenimo aprašymą (CV).

 

Dokumentai priimami iki lapkričio 12 d. (įskaitytinai) adresu Vilties 18A (I korpusas), Panevėžys, LT-35169. Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu (šiuo būdu pateikiamos dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro).

 

Kandidatų atrankos būdas – pokalbis žodžiu.

 

Išsamesnė informacija teikiama telefonu

Pokalbis su pretendentais vyks lapkričio 13 d.  (11.00-12.00 val.)

 

Dokumentus priima lopšelio-darželio sekretorius darbo laiku: pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8 val. iki 17.00 val., penktadieniais – nuo 8.00 iki 16.00 val.

1 2 3 7