PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2016 METAIS (Eurais)

Pareigybės pavadinimas

Etatų

sk.

2016m. III k. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

(bruto)

Direktorius

1

911,64

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

802,30

Auklėtojas (auklėtojo kv.kat.)

4

571,55 – 593,92

Vyr. auklėtojas

5,75

172,89 – 691,54

Auklėtojas metodininkas

2,91

665,37 – 754,02

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas  (auklėtojo kv. kat.)

0,25

160,37

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas  (metodininko kv.kat)

2,48

71,09 – 789,88

Meninio ugdymo pedagogas

1

648,94

Socialinis pedagogas

0,5

409,67

Logopedas

0,25

135,88

Vyresnysis logopedas

1,75

476,59 – 635,45

Specialusis pedagogas

0,25

135,88

Psichologas

0,25

164,01

Viso pedagoginių etatų:

21,39

 

 Vyr. buhalteris

1

712,49

Kineziterapeutas

0,75

303,53

Vyresn.slaugytoja

1

190,00 (2 po 0,5 et)

Kasininkas-sąskaitininkas

0,5

190,00

Ūkvedys

1

394,20

Sekretorius

1

380

Auklėtojos padėjėjas

10

380

Sandėlininkas

1

380

Skalbėjas

1

380

Virėjas

4

380

Pagalbinis darbininkas

1,5

190 ( 3 po 0,5 et)

Pastatų ir sistemų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas

0,75

285

Kiemsargis

2

380

Sargas

4

~ 285 ~ 570

Santechnikas

0,25

95

Valytojas

1

190 (2 po 0,5 et)

Elektrikas

0,25

95

Viso nepedagoginių etatų:

31,00

 

P.s. darbo užmokestis neto priklauso nuo turimo darbo krūvio įstaigoje, priklausančio  neapmokestinamojo pajamų dydžio, nuo taikytino papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio už auginamus vaikus iki 18 metų arba vyresnius, kurie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose.